0902212Channels Management
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย บทบาทและความสำคัญของการจัดจำหน่าย สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดจำหน่าย บทบาทของคนกลางในช่องทางการจำหน่าย โครงสร้างของช่องทางการจำหน่าย ระดับช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจช่องทางการจัดจำหน่าย
ระบบสารสนเทศในการจัดจำหน่าย การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบและวิธีการกระจายตัวสินค้า คลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการขนส่ง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการการกระจายตัวสินค้า การประเมินผลการจัดจำหน่าย

Concepts of channels distribution; roles and the importance of channels distribution; environmental effects of channels distribution; roles of agencies in channels distribution; structure and levels of channels distribution; factors specifting channels
distribution decision making; channels distribution information system; supply management systems and procedures of channels distribution; inventory management; transportation management; using technology for product distribution; evaluation of channels
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55