0901444Special Problems in Auditing
ปัญหาพิเศษทางการสอบบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901302 และ 0901307

Course Description
การจัดทำโครงงานศึกษาทางการสอบบัญชีโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี


Presenting an auditing project under accounting faculty members supervision .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54