0901443Forensic Accounting
การบัญชีนิติเวช
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901302

Course Description
แนวคิดของการตรวจสอบและการใช้ทักษะด้านการเงินเกี่ยวกับการสืบสวนการทุจริตทางการเงิน คุณสมบัติของนักบัญชีนิติเวช ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการทุจริต สัญญาณบอกเหตุ เทคนิคการตรวจสอบเพื่อป้องกันและค้นหาการทุจริต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีความ


Concepts of auditing and skilled uses of finance in cheating character of forensic accounting; factors that encourage cheating practices; noticeable signal; auditing techniques for cheating prevention and search; steps of operation; joining in lawsuit.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212