0901442Problems in Internal Audit
ปัญหาการตรวจสอบภายใน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901307

Course Description
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบภายใน รูปแบบการจัดองค์กรที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการความเสี่ยงในการตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาการตรวจสอบภายใน


Problems in operation and administration of internal auditing, forms of appropriate organizing, risk management in internal auditing; development of internal auditing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22