0901441Information System Auditing and Control
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901302 และ 0901303 หรือ
0901302 และ 0901303 หรือ
0901302 และ 0901303

Course Description
ปัญหาจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การประเมินผลการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและแนวทางตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
การสอบบัญชี

Problems in using the computer application system for proceeding accounting transactions; principles of internal control for computer applications; internal control evaluation and reliability analysis of proceeding information; audit
techniques and procedures of the computer application system; the use of auditing software.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54