0901435Special Problems in Accounting Information System
ปัญหาพิเศษทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901303

Course Description
การจัดทำโครงงานศึกษาทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี


Preparing a accounting information system project under accounting faculty member's supervision
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212