0901433Development and Use of Accounting Information System
การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901303 หรือ
0901303 หรือ
0901303 หรือ
0901303

Course Description
การจัดทำระบบสารสนเทศย่อยทางการบัญชี การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี การทดสอบและการประยุกต์ระบบการจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการนำระบบไปใช้


The preparation of subsidiary accounting information system; the development of accounting information system models; advanced programming for proceeding accounting transactions ; testing and applying the database management system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22