0901432Analysis and Design of Accounting Information System
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901303 หรือ
0901303 หรือ
0901303 หรือ
0901303

Course Description
หลักการออกแบบระบบข้อมูลบัญชี เครื่องมือเทคนิคในการวิเคราะห์ระบบงานบัญชี การวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูลตามกระบวนการทางบัญชี การควบคุมภายในทางการบัญชีและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบข้อมูลทางการบัญชีกับฝ่ายบริหาร


Principles of accounting information system design; technique tools for accounting systrm analysis; an analysis and the development of accounting information; accounting control and computer technology; a study of accounting information and management
relationships.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54