0901421Profit Planning and Control
การวางแผนและควบคุมกำไร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901301 หรือ
0901203 หรือ
0901301 หรือ
0901203

Course Description
บทบาทของฝ่ายบริหารในการวางแผนกำไร ลำดับขั้นในการวางแผนกำไรการใช้งบประมาณในการวางแผน โดยเน้นถึงการจัดทำงบประมาณและการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้


Roles of management towards profit planning ; steps of profit
planning ;the use of budgets for planning with emphasis on preparation and the use of budgeting as a tool in controlling operations according to the designed planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22