0901417Accounting Theory
ทฤษฎีบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202 หรือ
0901202

Course Description
วิวัฒนาการของการบัญชี สถาบันวิชาชีพการบัญชี แนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี หลักและวิธีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย คุณภาพกำไร และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน


Evolution of accounting; institute of professional accounting; conceptual framework of accounting and accounting standards; principles and methods of revenue and expense recognition; earnings quality; information disclosure in financial reporting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54