0901416Seminar in Financial Accounting
สัมมนาการบัญชีเงิน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (0-6-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202

Course Description
การอภิปรายแนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน มาตรฐานการบัญชีในประเทศ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่มีแนวทางเลือกปฏิบัติ และการวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวคิดของแม่บทการบัญชี ตลอดจนการศึกษาประเด็นพิเศษทางการบัญชีและนวัตกรรมทาง
การบัญชี โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง บทความและงานวิจัยทางการบัญชี

Discussions of concepts and problems of financial accounting, accounting standards, international accounting standards, and operations under serveral accounting procedures; analysis of components
and concepts of accounting framework ; a special study of accounting and innovation by using accounting case studies, articles, and research reports.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24