0901414International Accounting
การบัญชีนานาชาติ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901401 หรือ
0901305 หรือ
0901401

Course Description
หลักการ แนวคิด และวิธีการทางบัญชีของประเทศต่างๆบทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กฎหมายและระเบียบที่มีต่อการบัญชีในแต่ละประเทศ รวมทั้งผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางปฏิบัติ
ทางการบัญชี การบันทึกและจัดทำบัญชีของธุรกิจระหว่างประเทศ

Principles, concepts, and methods of accounting for countries ; roles of the international accounting standard committee, a study of comparative impacts of business environment, governmental policy, laws,
and regulations to accounting in a country ; foreign currency impacts and operational procedures in accounting ;recording and preparing of accounting for international businesses.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24