0901413Accounting for Specific Industries
การบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202

Course Description
ระบบบัญชีของกิจการที่มีลักษณะพิเศษเกี่ยวกับผังบัญชี การลงบัญชี การจัดทำงบการเงิน เช่น กิจการรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ธนาคาร การประกันภัย และธุรกิจการเกษตร ฯลฯ


Accounting system for special industries related to setting account structure,
recording accounting transactions, and preparing financial statements, such as construction, real estate, hotel, bank, insurance, and agricultural business.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-216