0901412Public Accounting
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202

Course Description
ลักษณะ วัตถุประสงค์ และหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบัญชีของรัฐบาลและส่วนราชการของประเทศไทย การบัญชีกองทุนที่นำมาใช้กับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่มิได้หวังผลกำไร


The nature, objectives, and operational principles of accounting for Thai government agencies ; accounting for funds in non-profit organizations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22