0901411Accounting System Design
การวางระบบบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202

Course Description
ลักษณะของระบบบัญชี ความสำคัญของระบบบัญชี การสำรวจขั้นต้นในการวางรูประบบบัญชี หลักการควบคุมภายใน การร่างแบบฟอร์ม สมุดลงรายการเบื้องต้นและบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินสด การจัดซื้อและเจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ การขายและลูกหนี้ สินทรัพย์ถาวร รวมถึงการ
ออกแบบระบบบัญชีสำหรับกิจการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายการทางบัญชี

The nature and importance of acccounting system; evaluation and survey for accounting system design; principles of accounting and management controls; designs of forms, fundamental
journals, and ledgers ; the design of accounting system for cash purchasing and accounts payable, inventory, sales and accounts receivable, and fixed assets ; the design of accounting system for businesses by using computers in recording accounting
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24