0901404Accounting Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต2 (200-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบัญชีในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน


Accounting Internship in enterprises government agencies or privatization.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212