0901402Financial Reporting and Statement Analysis
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202 หรือ
0901202 หรือ
0901305 และ 0901401 หรือ
0901305 และ 0901401 หรือ
0901305 และ 0901401 หรือ
0901305 และ 0901401

Course Description
พัฒนาการของรายงานทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงินรวมถึงการใช้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน และการแปลความเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และผู้ลงทุน


The development of financial reporting; preparation of financial reporting ;
techniques of analyzing financial statements; interpreting results of financial statement analysis for decision making of users, administrators, creditors, and investors.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22