0901401Advanced Accounting 2
การบัญชีขั้นสูง 2
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202 หรือ
0901202

Course Description
การบัญชีสำหรับรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การรวมกิจการการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ การจัดทำงบการเงินรวม


Accounting for foreign currency transactions ; accounting for business combinations ; accounting for investments
in associated companies; accounting for domestic and foreign subsidiaries; preparation of consolidated financial statement.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22