0901311Financial Statement Analysis
การวิเคราะห์งบการเงิน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202 หรือ
0901202

Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจทางการเงินเพื่อสนับสนุนการวางแผนของธุรกิจในอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินโดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงินและแหล่งอื่น
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด งบการเงินล่วงหน้า การเขียนรายงานทางการเงินและกรณีศึกษาโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นเครื่องมือ

Definition and objectives of financial statement analysis; finance decision making for supporting future financial planning; analysis of financial environments by using data and information from financial
statement and other sources; ratio analysis; analysis of cash flow statement; future financial statement; writing financial reports including case studies by using financial software.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52