0901306Accounting Software Applications
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901303 หรือ
0901303 หรือ
0901303 หรือ
0901303

Course Description
ลักษณะ ความสำคัญ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพองค์กร


The nature, importance, and use of accounting software application concerning appropriateness and fit of organizational status.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54