0901305Advanced Accounting 1
การบัญชีขั้นสูง 1
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202 หรือ
0901202

Course Description
การบัญชีสำหรับการขายฝาก การขายตามสัญญาผ่อนชำระ สัญญาเช่าระยะยาว การเช่าซื้อ การบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขา


Accounting for consignments, installment sales, hire purchase, and leasing ; pension fund accounting ;accounting for head office and branches.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24