0901304Tax Accounting
การบัญชีภาษีอากร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202 และ 0901204 หรือ
0901202 หรือ
0901202 และ 0901204

Course Description
การจัดทำบัญชี แบบฟอร์ม และรายงานเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใต้บทบัญญัติแห่งมวลรัษฎากร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย การตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับ
ประมวลรัษฎากร ปัญหาทางการบัญชีภาษีอากร

Accounting, forms, and reports for corporate income tax, value-added tax, and special business tax and customs tax ;accounting methods for tax according to the Revenue Code, such as revenues, expenses, and asset and
liability valuation; distinction between generally accepted accounting principles and tax accounting ; applications problem in tax accounting.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212