0901303Accounting Information System
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901202 และ 0904101 หรือ
0901202 และ 0904101 หรือ
0901202 และ 0904101 หรือ
0901202 และ 0904101 หรือ
0901202 และ 0904101 หรือ
0901202 และ 0904101

Course Description
ลักษณะทั่วไปของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดประเภท การบันทึก การประมวลผล การเก็บรักษา และการเสนอรายงาน รวมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีเบื้องต้น เช่น ระบบขายและรับเงินสด
ระบบซื้อและจ่ายเงินสด ระบบการผลิตระบบสินค้าคงเหลือ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบเงินเดือนและค่าแรง ระบบบัญชีแยกประเภท

General nature of accounting information system; components of accounting information system; collecting information, classifying recording, roceeding, storage, reporting, analysis, and design of fundamental accounting information system, such as
sales and cash receipt system, purchases and cash payment system, production system, inventory system, human resource management system, salary and labor expense system, and ledger system.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215