0901301Managerial Accounting
การบัญชีบริหาร
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901101 หรือ
0901203 หรือ
0901203

Course Description
บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร การงบประมาณ การปันส่วนต้นทุน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตามวิธีต้นทุนเต็มและวิธีต้นทุนผันแปร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกระจายอำนาจ การกำหนดราคาโอน การบัญชีต้นทุนตาม
กิจกรรม

Roles of cost accounting for administrators' decision making ; analysis of cost-volume-profit relationships; budgeting ;cost classification;product costs according to absorption costing and variable costing ; responsibility accounting ;
decentralization, transfer pricing ; activity-based costing .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22