0901203Cost Accounting
การบัญชีต้นทุน
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901201 หรือ
0901201

Course Description
พฤติกรรมและการจำแนกประเภทต้นทุน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิตสำหรับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนช่วงการผลิต ต้นทุนมาตรฐาน และต้นทุนผสม การบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตำหนิ งบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ผลต่างระหว่าง
ต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริง ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

Behaviors and the classification of costs; recording of materials, labors, and manufacturing overhead for job order costing, process costing, standard costing and mixed costs; accounting for waste
and imperfect products, and flexible budgeting ;analysis of distinction between standard costs and real costs; measurement of joint products and by-products.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212