0901202Intermediate Accounting 2
การบัญชีขั้นกลาง 2
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901201 หรือ
0901201

Course Description
หลักการและวิธีการบัญชีในการจำแนก การกำหนดมูลค่า การบันทึกและการแสดงรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบดุลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด กิจการร่วมค้า รวมถึงการจัดทำงบกระแสเงินสด


Accounting principles and methods of classification, valuation, recording, and reporting for liabilities and equity in balance sheet according to generally accepted accounting principles for
partnerships, corporations, and joint ventures; preparation of cash flow statement.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-24