0901202Accounting for Management
การบัญชีเพื่อการจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901101 หรือ
0901202 หรือ
0901101 หรือ
0901101

Course Description
แนวคิดทางการบัญชีเพื่อการจัดการ การจำแนกประเภทต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน จำนวน และกำไร การงบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นได้ ต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีตามความรับผิดชอบ การกระจายอำนาจ งบประมาณจ่ายลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจและการ
วัดผลการปฏิบัติงานรวมถึงการจัดทำงบกระแสเงินสด

Managerial accounting concepts; cost classification; cost -volume profit and analysis budgeting flexible budgeting standard costing and variance analysis responsibility accounting decentralization; capital budgeting; pricing decision; cost analysis for
decision making and performance measurement; prepartion of cash flow statement.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55