0901201Intermediate Accounting 1
การบัญชีขั้นกลาง 1
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0901101 หรือ
0901101 หรือ
0901101

Course Description
หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย การบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด หลักการและวิธีการบัญชีในการจำแนกและการกำหนดราคาราคาทุนของสินทรัพย์ การกำหนดมูลค่า การแสดงรายการ และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในงบดุลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เช่น เงินสด และเงินฝาก
ธนาคาร หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์อื่น

Principles of revenue and expense recognition; accounting for correcting errors; accounting principles and methods of classification, valuation, reporting,
and allocating cost to expense of assets in balance sheet according to generally accepted accounting principles, such as cash and bank deposits, market securities, notes receivable, accounts receivable, inventories, fixed assets, and other assets.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212