0899203Agro-Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร วัฎจักรของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตการจัดการในอุตสาหกรรมการเกษตรทฤษฎีการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการการจัดการทางตลาด นโยบายและลู่ทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ

Agro-industries high priority to develop the country, inter-relation between agriculture product and agro-industry, cycle of products, processing and management in agro-industry, policy and trend to develop agro-industry of the country.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215