0899201Agricultural Technology 1
เทคโนโลยีการเกษตร 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาและสถานการณ์ของระบบเกษตรในปัจจุบัน ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัญหาการเกษตร สภาพเศรษฐกิจและการตลาดทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักการเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตสัตว์ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย


The brief history of agricultural technology development, environment factors, agricultural, agricultural economic and marketing, animal production technology and animal biotechnology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54