0106202Reading
การอ่าน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกฝนประสิทธิภาพในการอ่านเป็นสำคัญ ให้ผู้ศึกษาสามารถอ่านได้รวดเร็ว จับใจความได้สังเขปและสรุปความได้ อุปกรณ์ที่จะใช้ฝึกเน้นความเรียงประเภทร้อยแก้วที่เลือกจากข้อเขียนสมัยเก่ามาจนถึงบทความสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มีเนื้อหาต่างๆกัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215