0106107Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ ในงานเขียนเชิงวิชาการ และสร้างสรรค์นิสัยรักการเขียนให้เกิดขึ้นในตนเองยิ่งขึ้น


Writing skills for daily-life communication,including transferring knowledge,thoughts and imagination in academic writing,as well as creating the habit of gaining pleasure in writing
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet