1010348Kitchen and Cooking
ครัวและการปรุงอาหาร
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานครัวและการปรุงอาหาร หน้าที่ของพนักงานในครัว การเตรียมการปรุงอาหาร การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ


Hotel kitchen operation, kitchen staff responsibilities, meal preparation, and utensil cleaning.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-212