1010347Food and Beverage Service
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบริการอาหารและเครืองดื่ม การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเปิด-บาร์ การเสริฟและการผสมเครื่องดื่มประเภทต่างๆ


Food and beverage service,food and beverage preparation, utensil preparation,and beverage mixing and serving techniques
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-22