1010205Tourism Business
ธุรกิจนำเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ธุรกิจการท่องเที่ยว วิธีดำเนินงานธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว การวางแผนการท่องเที่ยว การประสานงาน การวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว การบริหารเวลา และจรรยาบรรณการทำธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
และการเลือกใช้สื่อ

Tourism business management, tour planning,tour coordination,tourist analysis,time management and ethics marketing advertisement and selection of media.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215