1010309Sustainable Tourism Development
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ความเป็นมาและพัฒนาการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว


The meaning of sustainable development on tourism,its origin and development, tourism management for sustainable development, environmental conservation, biodiversity and natural tourism resource conservation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215