1010203Thai History for Tourism
ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของอาณาจักรไทยในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทยในบริบทของประวัติศาสตร์โลก


Development of ancient Thai Empire in terms of politic,government,economy,society and culture and Thai history in the world context.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215