1010206Hospitality and Communication Arts
ศิลปะการต้อนรับและการติดต่อสื่อสาร
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของมนุษยสัมพันธุ์ พฤติกรรมการแสดงออก ศิลปะในการติดต่อสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการพูดและการแสดงออก การพัฒนาบุคลิกภาพ


Human relation and its meaning, including gestures,communication techniques,human relation techniques,presentation techniques,and personality development and improvement.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215