1010311Service Industry Psychology
จิตวิทยาการบริการ
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาการบริการ ความสัมพันธ์ของจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แนวคิดทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริการทั้งในการสร้างและพัฒนาทักษะ


The meaning and its importance of psychology in service industry,relationship between psychology and customer services. The students are expected to develop and maintain the ability to apply psychology for customer service.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54