1010201Geography for Tourism
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ที่ตั้งอาณาเขตของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ การแบ่งภาคภูมิลักษณ์ของแต่ละภาค ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ประชากร การแบ่งเขตการปกครอง ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเทียว แหล่งท่อง
เที่ยวที่สำคัญๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ธรรมชาติ

Thai geography and detailed information of its sub-geographical areas such as geographical and political boundaries,weather condition,economic condition,population and tourism geographical information,famous attractive
tourism sites especially in the Eco-Tourism area
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER1-215