0106102Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และจินตนาการ ทั้งงานเขียนเชิงวิชาการ และสร้างสรรค์ สร้างนิสัยรักการเขียนให้เกิดขึ้นในตนเองยิ่งขึ้น


Writing skills for daily-life communication, including transferring knowledge, thoughts and imagination in academic writing, as well as creating the habit of gaining pleasure in writing.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54