0106102Listening and Reading
การฟังและการอ่าน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฟังและอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านอย่างรวดเร็ว การจับใจความได้ การฟังอย่างมีวิเคาระห์และวิจารณญาณ ทั้งความเรียงประเถทร้อยแก้วและวรรณกรรมร้อยกรอง รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ที่เลือกจากข้อเขียนสมัยเก่ามาจนถึงสมัยปัจจุบัน โดยให้ฟังและอ่านอย่างครบวงจร สามารถ
ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Efficient listening and reading; ability in rapid reading, capturing correct main ideas, and listening analytically and critically to a variety of prose and poetry including different forms of selections from the past writings to the present ones by
having students listen and read in full circle; ability in application of listening and reading skills to daily life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54