0603410Topographic Analysis
ภูมิสภาพวิเคราะห์
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์โลก ภูมิภาค ประเทศ และภาคต่าง ๆ ของไทย ทั้งสภาพและความเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ภูมิประเทศในลักษณะต่าง ๆ กัน เพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการออกแบบเมืองและชุมชนได้ถูกต้อง ทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคสนาม


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52