0603513Thesis in City and Urban Design
วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต9 (2-14-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิสิตเริ่มทำการออกแบบวางผังหรือวิจัยออกแบบต่อจากวิชาวิจัยวิทยานิพนธ์ เป็นงานออกแบบและวางผังทางสถาปัตยกรรมผังเมืองและชุมชน โดยมีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และดูแลรับรองเป็นขั้นตอนตามระเบียบวิทยานิพนธ์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51