0603508Thesis Research in City and Urban Design
การวิจัยวิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางมนุษยศาสตร์ เพื่อวิจัยปัญหาทางสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน ซึ่งนิสิตเลือกเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์แล้ว 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53