0603512Master Planning
การวางผังแม่บท
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (1-5-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: CO0603511 หรือ
1102331

Course Description
ศึกษาหลักการวางผังแม่บทเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาโครงการที่มีความคิดริเริ่มใหม่ และพัฒนาสภาพเดิมของกลุ่มอาคารและชุมชนที่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับผลที่จะได้รับในระยะยาว กำหนดขั้นตอนการดำเนินการโดยวิเคราะห์และประมวลผล
จากข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นผลงานแบบหุ่นจำลองและรายงานประกอบ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-51