0803447Food Toxicology
พิษวิทยาอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและปัญหาในการประเมินมวลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร ส่วนประกอบอาหาร อุบัติภัยของสารปรุงแต่งอาหาร ความเป็นพิษของอาหาร กิจกรรมทางชีววิทยาในการกำจัดพิษอาหาร


Principles and problems in evaluating the wholesomeness and safety of foods, food components, and international or incidental asdditives, consideration of selective toxicity, detosification mechanism, structure and biological
activities
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-53