0404521Community Health Nursing Practice
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0404520

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลเทคโนโลยีที่เหมาะสม และคำนึกถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


Practice in community health nursing using the nursing process, an appropriate technologies based on local cultures and wisdom resources.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54