0404517Nursing Practice for Clients with Mental Health Deviation
ปฏิบัติการพยาบาลผู้รับบริการที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและสุขภาพจิต
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0404516 หรือ
0404516

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และการดูแลผู้ที่มีสุขภาพจิตเบี่ยงเบนให้สามารถดูแลสุขตนเองได้ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและผลงานวิจัย


Nursing practice for protection the mental health problems and caring for the mental health deviation clients, using the nursing process and research results.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-54