0403518Nursing Practice in Childbearing Family
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะให้กำเนิดบุตร
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
หน่วยกิต2 (0-8-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0403517 หรือ
0403517

Course Description
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ในระยะก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด กระบวนการพยาบาลเพื่อสนองตอบความต้องการการดูแลตนเองและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของสตรีและครอบครัว


Nursing care in health deviation of childbearing families in marital, antepartum, intrapartum and postpartum periods, using the nursing process to meet self-care rebuisites and develop self-care agency in women and fanilies.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-52